Obchodní podmínky

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen OP) upravují dodavatelsko - odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a služeb mezi firmou Best Case a obchodními partnery využívající nákupu zboží na e-shopu www.best-case.cz.  OP jsou nedílnou součástí smluvního ujednání a jsou pro obě strany závazné. Vedlejší ujednání, změny nebo doplňky podmínek prodeje jsou platné a účinné pouze jsou-li provedeny písemnou formou.


Objednání

Za elektronickou formu objednávky považujeme použití elektronické objednávky v elektronickém objednávkovém systému (e-shop). K vytvoření elektronické objednávky se není třeba registrovat. V případě, že kupující vyplní přihlašovací údaje má možnost se přihlásit do administračního rozhraní, kde může sledovat postup vyřizování objednávky a prohlížet jednotlivé doklady. Kupující je povinen zabezpečit utajení hesla před nepovolanými subjekty (třetími osobami) a odpovídá za jeho zneužití a za škodu vzniklou prodávajícímu zneužitím identifikačního jména a hesla. Elektronická forma objednávek se považuje pro kupujícího za závaznou a to dnem jejího odeslání .

Prostřednictvím elektronického objednávkového systému se objednávka automaticky zanese do systému připraveného prodávajícím. Systém pro příjem objednávek v elektronické podobě je v nepřetržitém provozu (s výjimkou plánovaných odstávek).

Kupující prohlašuje, že zadáním elektronické objednávky je svou objednávkou vázán. Kupující je oprávněn změnit nebo stornovat elektronickou objednávku pouze písemnou formou ve lhůtě 1 den od zadání objednávky, a to pouze v případě, že zboží nebylo prodávajícím vyfakturováno a odesláno.

Kupující obdrží prostřednictvím elektronického objednávkového systému potvrzení objednávky o evidenci svého požadavku v němž potvrzuje prodávající kupujícímu druh, cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat, způsob platby a způsob dopravy.

Platební a cenové podmínky

Aktuální platné ceny jsou uvedeny u každého zboží na e-shopu. Prodávající může v případě zboží, které není skladem změnit termín dodání. O změně termínu dodání je kupující včas informován a to stejným způsobem, jako bylo zboží objednáno. V případě, že prodávající vyzve kupujícího k zaplacení kupní ceny  je toto považováno mezi stranami této smlouvy jako závazná výzva k zaplacení převodem.

 • platba při dobírce
 • platba převodem na účet
 • platba v hotovosti na provozovně

Nejsme plátci DPH. Číslo účtu pro platby předem: 2900576821/2010. Účet je vedený u Fio banky a.s..

 

Dodací podmínky

Kupující specifikuje způsob dopravy v objednávce, jedná se o zaslání zboží přepravní službou - dopravu na místo určené kupujícím a tímto se zavazuje uhradit příslušné dopravní a manipulační náklady.

 • Česká pošta
 • PPL
 • Osobní odběr na pobočce Best Case

Náklady na dopravu zásilky od prodávajícího ke kupujícímu hradí kupující, pokud není stanoveno jinak. Toto dopravné je přefakturováno současně se zbožím.

Ceny za dopravné a balné

 • Cena za dopravné je vždy přesně zobrazena při objednávání zboží v košíku podle Vašeho výběru dopravy.
 • (uvedené ceny jsou platné pro Českou republiku, ostatní země budou řešeny individuálně)

Kupující je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat její stav. V případě jejího poškození nebo jiných zjevných vad je povinen sepsat s dopravcem zápis o doručení zásilky s výhradami, případně zásilku odmítne převzít a toto oznámit prodávajícímu. V případě poškození dodávky během přepravy nese odpovědnost dopravce. Kupující odběrem zboží od prodávající výslovně souhlasí s platným zněním Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu prodávajícího v době odběru zboží.

V případě požadavku zaslání zboží do zahraničí nás prosím kontaktujte.

Reklamační a záruční podmínky

Záruka na jakost se poskytuje po dobu 24 měsíců od uskutečnění dodávky, nestanoví-li dodací list jinak. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

 • násilným poškozením zboží, nesprávnou manipulací a dopravou
 • neodbornou nebo nevhodnou instalací zboží
 • nedodržení pokynů stanovených výrobcem nebo prodávajícím v dokumentaci ke zboží
 • v důsledku použití zboží k jiným než obvyklým účelům

Kupující je povinen, po zjištění vady a odsouhlasení prodávajícím, dopravit reklamované zboží v původním obalu s kopií dokladu o koupi na doručovací adresu prodávajícího: Best Case, náměstí Republiky 15, Brno 614 00

Reklamace se řídí Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace (tj. převzetí zboží prodejcem k reklamačnímu řízení) až do doby, kdy prodávající oznámí kupujícímu ukončení reklamačního řízení, je kupující povinen věc převzít. Právo uplatnit v záruční době vady zboží nemůže kupující postoupit další osobě.

Oprávněnost reklamace posuzuje a způsob odstranění vady určuje prodávající.

Veškeré náklady, které vzniknou v důsledku neoprávněné reklamace, hradí kupující. Prodávající je v tomto případě oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo podle novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, včetně záručního listu, návodu a veškerého dodaného příslušenství, dokladu o koupi a uvedeným číslem bankovního účtu poslat zpět v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání). Po obdržení takto vráceného zboží  prodávající zákazníkovi na jeho žádost vrátí zpět odpovídající částku způsobem, na kterém se oba dohodnou, včetně již uhrazené ceny přepravného, a to do 30-ti dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám vrácené zboží pojistit.

Koupě zboží, kde je konečným příjemcem podnikatel/firma se neřídí občanským zákoníkem, ale obchodním zákoníkem.

Spory vzniklé ze smlouvy se budou řešit vzájemnou dohodou mezi kupujícím a prodávajícím. Spory, které nebudou vyřešeny smírnou cestou budou rozhodnuty v rozhodčím řízení podle zák.č. 216/94 SB.

Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu dle zákona na ochranu osobních údajů neposkytne žádné osobní údaje v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

V případě, že kupující využívá elektronický objednávkový systém prodávajícího (e-shop), je kupující odpovědný za aktualizaci všech povolených údajů vedených v e-shopu. Dále kupující nese veškerá rizika spojená se zneužitím zadaných vstupních kódů do e-shopu.

Závěrečná ustanovení

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice firmy si  Best Case  vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky změnit.  Tato změna a její účinnost bude zveřejněna na webových stránkách www.best-case.cz  „Obchodní podmínky“, a z tohoto důvodu je kupující povinen kontrolovat pravidelně webové stránky firmy.

 

Tyto podmínky jsou vyhlášeny dnem 1.11.2014.